Privacyverklaring – Bureau Svejo

Privacyverklaring

Privacyverklaring Bureau Svejo 

Inleiding 

Deze verklaring is van toepassing op alle door Bureau Svejo geleverde producten en diensten. Bureau Svejo hecht veel belang aan uw privacy en draagt er daarom zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Hierbij wordt de geldende privacywetgeving nageleefd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat Bureau Svejo doet met de persoonsgegevens die dit bedrijf van u ontvangt. Bureau Svejo, gevestigd aan Vaargeul 228 te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die Bureau Svejo verwerkt 

Bureau Svejo verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Bureau Svejo van u nodig heeft om haar diensten te kunnen uitvoeren en die door Bureau Svejo in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen: 

 • voornaam en achternaam
 • adresgegevens: straat, huisnummer, postcode, woonplaats.
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • e-mailadres 
 • skypenaam (indien u lessen volgt via Skype) 

Bureau Svejo gebruikt uw gegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om diensten te kunnen leveren en om facturen te kunnen sturen. 

Bescherming van de privacy 

Bureau Svejo hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten ten aanzien van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens: 

 1. Waar nodig vraagt Bureau Svejo om toestemming voor gegevensverwerking. U geeft deze door middel van een actieve handeling. 
 2. Als Bureau Svejo toestemming vraagt voor gegevensverwerking, is dit in begrijpelijke en eenvoudige taal. 
 3. Bureau Svejo zal nooit persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn. 
 4. U kunt te allen tijde de privacyverklaring opvragen bij de eigenaar van Bureau Svejo. 
 5. Bureau Svejo vraagt haar partners deze privacyverklaring te onderschrijven en uit te voeren. 
 6. De privacyverklaring van Bureau Svejo is in overeenstemming met de voorwaarden en verplichtingen die de AVG ons oplegt. 

Verwerkt Bureau Svejo ook bijzondere persoonsgegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. Bureau Svejo verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens 

Verzamelen van gegevens. 

Bureau Svejo verzamelt persoonsgegevens op verschillende manieren: 

 1. Als u via mail of telefonisch contact opneemt met Bureau Svejo. 
 2. Als u betalingen doet aan Bureau Svejo. 
 3. Als u via Skype lessen bij Bureau Svejo volgt. 
 4. Als persoonsgegevens door u worden aangeleverd. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Bureau Svejo gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgevingen houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Bureau Svejo zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 

Toestemming 

Buiten het hierboven beschreven gebruik van uw gegevens zal Bureau Svejo u altijd uitdrukkelijk om toestemming vragen om uw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken. 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 

Bureau Svejo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Beveiliging van uw gegevens 

Bureau Svejo zorgt dat uw gegevens bij het bedrijf adequaat beveiligd zijn. De beveiliging wordt steeds aangepast in overeenstemming met de wettelijke eisen. 

Inzage en wijziging van uw gegevens 

Als u vragen of opmerkingen heeft over de gegevens die Bureau Svejo van u heeft, kunt u contact opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen. U heeft de volgende rechten: 

 1. Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Bureau Svejo van u heeft en wat Bureau Svejo daarmee doet 
 2. Inzage krijgen in de persoonsgegevens die Bureau Svejo van u heeft. 
 3. Het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die Bureau Svejo van u heeft. 
 4. Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die Bureau Svejo van u heeft. 
 5. Het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u waarvoor Bureau Svejo uw uitdrukkelijke toestemming heeft ontvangen. 
 6. Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die Bureau Svejo van u heeft. 

Bewaren van uw gegevens. 

Gegevens worden bewaard, tot u Bureau Svejo verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen. 

Klachten 

Als u vindt dat Bureau Svejo niet op de juiste manier met uw persoonsgegevens omspringt, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de geldende privacywetgeving in Nederland. 

Contact 

Heeft u vragen over deze verklaring? Neem dan contact op met: 

Bureau Svejo
contactpersoon: Jorieke Rutgers
Vaargeul 228
9793 HS Groningen
tel: 06-12378426
email: info@bureausvejo.nl

Scroll naar boven